Hygges- och naturvårdsbränning

Helikoptrar används regelbundet vid bekämpning av skogsbränder, men de kan också användas till att starta bränder på ett kontrollerat sätt. Vi på HeliAir Sweden har nyligen adderat hygges- och naturvårdsbränning till våra tjänster.

Tänder vi verkligen eld på skogen med flit?

Bränder har alltid varit en naturlig och hälsosam del av naturen, medan skogsbränder idag är ett hot mot såväl liv som egendom. Skogsägare och förvaltare genomför regelbundet såväl hygges- som naturvårdsbränningar, vilka görs i form av professionellt kontrollerade eldsvådor som förnyar skogens ekosystem och mångfalden i naturen, men även för att det är ett krav från de organisationer som miljöcertifierar skogsinnehaven.

Hur det går till

Våren 2014 utfärdade Transportstyrelsen tillstånd till HeliAir Sweden att utföra bränning med helikopter efter en period av intensiva tester och utvärderingar av såväl utrustning som metoder. Metoden som sådan har funnits sedan länge, men har aldrig varit vanlig här i Sverige. Traditionella markbaserade metoder för att starta kontrollerade bränder i naturen är extremt riskfyllda och fysiskt mycket krävande för dem som utför arbetet. På grund av den begränsade tändkapaciteten sker naturvårdsbränningarna i stort sett alltid under sommarperioden då det i och för sig är lättare att starta bränderna, men då det även föreligger en förhöjd risk för att de sprider sig okontrollerat.

Genom att starta bränderna med vår helikopterburna utrustning ges en oöverträffad tändförmåga, vilket i sig möjliggör att bränningarna kan genomföras under perioder med låg risk för att elden sprider sig. Inga personer behöver befinna sig i eldens närhet, samtidigt som man från ovan har en suverän överblick över brandens utbredning och förlopp.

Vi använder ett antal helikoptrar för att tända och kontrollera intensitet och riktning på elden när den väl är igång. Elden tänds med precision med hjälp av specialutrustning som monteras under en av våra helikoptrar. Den kontrolleras, styrs och släcks sedan av andra helikoptrar som är utrustade med vattenbehållare för brandbekämpning.

Viltinventering

Vi inventerar viltbestånd från helikopter över hela landet. Såväl med Distance Sampling som konventionella metoder inventerar vi effektivt våra kunders marker från luften.

1+1 = Bäst…

HeliAir Sweden erbjuder idag alla former av viltinventering från helikopter i samarbete med Älgflyg AB, som är det absolut ledande företaget inom området. Älgflyg använder företrädesvis inventeringsmetoden Distance Sampling, som bland annat innebär att vi vid alla observationer även samlar in data om den terräng där djuret befinner sig vid observationsögonblicket. Detta höjer den statistiska säkerheten i inventeringen, och metoden används idag över hela världen för viltinventeringar. Distance Sampling är en metod som är mycket lämplig vid inventering av stora områden då den inte bara är statistiskt säker, utan även billigare än andra förekommande inventeringsmetoder.

  • Inventeringen sker längs förutbestämda flyglinjer som är parallella och jämnt fördelade över hela inventeringsområdet. Samtliga observerade djur positioneras med hjälp av GPS och tas med i det statistiska beräkningsunderlaget
  • Navigering och positionsbestämning av älgarna sker med ett egenutvecklat system baserat på GPS ihopkopplat med en bärbar dator. Detta system är unikt och det absolut bästa för denna typ av inventeringar. Älgflyg är ensamma i Sverige om denna typ av system

Resultat och rapport

Efter genomförd inventering får kunden en rapport innehållande:

  • En beskrivning av arbetet
  • En tabell som visar älgstammens sammansättning och antal
  • Kartor som visar djurens positioner vid inventeringen i förhållande till inventeringslinjerna

Utöver ovanstående rapport så ingår det även en muntlig presentation av resultatet från inventeringen på lämplig plats där jägarna själva kan få möjlighet att ställa frågor.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer…

Skogsinventering

Tillsammans med oss inventerar våra kunder snabbt och säkert sina bestånd från luften. Det kan röra sig om allt från nya planteringar till tecken på skadedjursangrepp i mark och skog.

I stort sett samtliga våra inventeringsuppdrag genomförs tillsammans med vår partner Älgflyg AB, som med sin unika kompetens, teknik och metodik är det företag idag som ligger främst inom vilt- och skogsinventering.

Röjningsinventering

Vid röjningsinventering förser beställaren oss normalt med ett digitalt kartunderlag över sitt skogsinnehav, utifrån vilket det tillverkas en rutt där datorn minimerar flygsträckan med hänsyn till helikopterns bränsleförbrukning och den utplacerade tankvagnen eller närmaste flygplats. Piloten följer sedan den uppgjorda rutten mellan kartobjekten och uppnår på så vis bästa möjliga lönsamhet och prestanda för kunden.

Vid röjnings- och plantinventering används en digital ”blankett” där operatören fyller i de uppgifter och åtgärder som beställaren efterfrågat kring respektive objekt såsom:

  • Antal stammar/hektar
  • Älgskador
  • Aktuell tid för nästa åtgärd
  • Svårighetsgrad för röjningslaget

Vid denna typ av uppdrag jobb brukar effektiviteten ligga på ca 40 – 60 bestånd per timme beroende på de inbördes avstånden. Dessa inventeringar görs bäst på våren och före lövsprickningen när marken fortfarande har ett tunt snötäcke kvar.

Skadeinventering

Det vanligaste förfaringssättet är att beställaren sänder över en digital karta på sitt skogsinnehav med de bestånd som varit störst utsatta för vinden markerade. Dit kan räknas fröträdställningar, nya gallringar på otjälad mark, kanter på nya hyggen i utsatt vindriktning m.m. Även toppbrott i höjdlägen kan vara aktuella.

Älgflyg AB tillverkar då en rutt där datorn minimerar flygsträckan med hänsyn till helikopterns bränsleförbrukning och den utplacerade tankvagnen eller närmaste flygplats, och piloten följer sedan den uppgjorda rutten mellan kartobjekten. Skadorna registreras direkt i operatörens dator, och under tiden får piloten automatiskt kursen till nästa objekt. Upptäcks andra skador på vägen mellan de förutbestämda besökspunkterna reds de upp på samma sätt och sedan fortsätter man på den utstakade linjen. Det hela är mycket bränsle- och tidsbesparande.

Operatören noterar skadornas omfattning helt enligt en skräddarsydd överenskommelse med beställaren. Systemet är mycket flexibelt och kan programmeras till att hantera en kombination av punktvisa skador med mer spridda diffusa gränser. Efter landning sammanställs och kvalitetsgranskas insamlad data innan det färdiga resultatet skickas vidare till beställaren. Då materialet är helt färdigt för användning vid leveransen så kan beställare utan dröjsmål vidarebefordra informationen från inventeringen ut till sin organisation.

Insektsskadeinventering

Ovanstående förfaringssätt för skadeinventering har använts med stor framgång även för inventering av skador orsakade av insektangrepp. Bland annat under två höstar vid barkborreinventering efter stormarna Gudrun och Per har metoden såväl som systemet fungerat helt felfritt och lämnat ett mycket gott underlag till beställaren…

Kottplockning

Effektivare kottplockning med helikopterburen toppsåg.

När det är dags att ta ned kottarna vid en plantering blir det i slutänden inte bara oerhört mycket effektivare med en helikopter, utan som regel även billigare. Kontakta oss för att få veta mer.

Kontakta oss!