Operations – Den flygande delen av ett flygbolag.

Innan man ens kan fundera på att flyga kommersiellt är det en massa saker som måste vara på plats förutom pilot och helikopter; manualer, utbildningar, befattningshavare, organisation…

När du som kund ska anlita en helikopteroperatör -var för din egen skull noga med att kontrollera så att alla tillstånd och försäkringar finns på plats och att bolaget är behörigt att utföra just den typen av verksamhet som efterfrågas (finns under punkt 6 i AOC Del 2).

Du hittar även information på Transportstyrelsens lista över vilka bolag som innehar en Operativ Licens.

 

Tillstånd och regler

HeliAir Sweden’s flygverksamhet är tillståndsmässigt uppdelad i två delar som sorterar under var sitt regelverk:

 • AOC – Person- och godsbefordran

Den här delen av verksamheten styrs av ett gemensamt regelverk för hela Europa, EASA-OPS, som implementerades sent 2014. Det ersatte det tidigare JAR-OPS 3, som var en vidareutveckling av det första gemensamma regelverket för operatörer i Europa. I och med att alla flygbolag som kvalificerat sig för ett AOC arbetar med samma regelverk och flyger på samma sätt är EASA-OPS grundstommen för medlemsländernas gemensamma arbete med utvecklingen av flyget och flygsäkerheten inom Europa.

 • Bruksflygtillstånd

Det rena bruksflyget, alltså allt arbete med helikopter förutom passagerartrafik eller godsbefordran, sorterar fortfarande under ett nationellt regelverk, LFS 2007:49. Detta tillsammans med de verksamhetsformer som anges i del 2 av AOC:t talar om vad operatören får göra i luften. Med detaljerade beskrivningar av utbildning, träning och genomförande i flygbolagets egna Operativa Manualer ställs operatörens samtliga former av bruksflyg inför en noggrann granskningsprocess av Transportstyrelsens inspektörer innan de förs in på tillståndet…

Vårt AOC
Vårt Bruksflygtillstånd

Utöver de ovanstående tillstånden krävs även att bolaget har kontrakterad eller egen (Part-M) organisation för den administrativa delen av underhållet, s.k. löpande luftvärdighet.

 

Organisation

För att få utöva kommersiell flygverksamhet krävs en hel del av bolaget och dess personal. EASA och Transportstyrelsen granskar, intervjuar och tillsätter samtliga befattningshavare i bolaget, och ser genom regelbundna verksamhetskontroller till att all verksamhet i bolaget följer de regler och föreskrifter som finns.

För att ett bolag ska få flyga kommersiellt under ett AOC krävs idag minst en organisation som täcker följande befattningar och roller:

 • AM – Accountable Manager. Ytterst ansvarig för all verksamhet gentemot luftfartsmyndigheten
 • NP Flight Operations – Flight Operations Manager. Ansvarar för att all flygverksamhet sker enligt regler och bestämmelser, samt att piloternas behörigheter och typer gäller
 • SM – Safety Manager. Ansvarar för flygbolagets kvalitets- och säkerhetsarbete
 • CMM – Compliance Monitoring Manager. Tillser att verksamheten utförs på det sätt som föreskrivs i gällande regelverk
 • NP CAM – Continuing Airworthiness Manager. Den befattningshavare som svarar för att samtliga maskiner i flottan som flygs följer underhållsprogrammen och är luftvärdiga
 • NP CT – Crew Training. Ansvarar under FOM för att operatörens kontroll- och PC flygningar genomförs enligt protokoll och inom tidsramarna
 • NP GO – Ground Operations Manager. Ansvarar för att allt arbete på märken relaterat till flygningen utförs enligt gällande bestämmelser

 

Utbildning och träning

Det finns höga krav på löpande träning och utbildning av samtliga inom bolaget, såväl piloter som tekniker och befattningshavare. Vi på HeliAir Sweden har idag i och med vår flygskola helt egen kapacitet att utbilda och certifiera kommersiella piloter samt genomföra alla typer av kontroll- och träningsflygningar som krävs inom kommersiell luftfart. Ett antal av våra piloter har behörighet som både flyginstruktör och kontrollant, och utför:

 • PC – Proficiency Check. Periodisk kontroll av pilotens färdigheter samt förmåga att genomföra alla nödrutiner som finns för den aktuella helikoptertypen
 • OPC – Operator Proficiency Check. Återkommande sexmånaders kontroll av de rutiner och procedurer som gäller inom operatören
 • PFT – Periodisk Flygträning. Inte att förväxla med kontrollflygningarna, här gäller aktiv träning på moment som ingår i bruksflyget inom bolaget
 • LC – Line Check. Återkommande kontroll av de rutiner och procedurer som gäller vid passagerartrafik

För att veta mer om vår skolverksamhet, eller få hjälp med PC, typinflygningar och specialkurser, besök vår flygskola HeliAir Academy

För övrig personal finns olika krav beroende på roll och befattning, vi följer de rekommendationer och bestämmelser som gäller för befattningshavare inom ett EASA godkänt flygbolag och har en löpande dialog med våra inspektörer på Transportstyrelsen.